Evalueringen av satsingen Bedre læringsmiljø

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 08.03.10 - 31.12.15

Prosjektresultater

Rokkanrapport 2-2015: Ingrid Helgøy og Anne Homme: Hjem–skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem–skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem–skole-samarbeid.

Rokkanrapport 5-2014: Helgøy, Ingrid; Anne Homme: Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5

Rokkanrapport 1-2013: Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø

Rokkannotat 5-2013: Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor;Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø

Rokkannotat 5-2012: Homme, Anne Dåsvatn; Helgøy, Ingrid; Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem-skole-samarbeid

Rokkanrapport 7-2010: Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte og relevans av nasjonalt veiledningsmateriell

Om prosjektet

Utdanningsdirektoratet startet opp satsingen Bedre læringsmiljø høsten 2009. Formålet med satsingen som skal pågå til og med 2014, er å trygge et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever i grunnskolen og videregående skole, og slik fremme elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. For å nå dette målet har følgende delmål blitt formulert: skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) og skoleledere skal ha et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9a, skoleledere skal sørge for at skolene driver systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme målet, og skolene skal ha god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. Uni Rokkansenteret har fått i oppdrag å evaluere hvordan lokale utviklingsprosjekt eventuelt fører til endringer i elevenes læringsmiljø på de skoler som tildeles midler i satsingen. Evalueringen skal i tillegg gi innsikt i skoleeieres og skolelederes bruk og oppfatning av satsingen Bedre læringsmiljø generelt. Følgende problemstillinger tas opp i evalueringen: - Hvilke effekter på læringsmiljø er det mulig å dokumentere i de lokale utviklingsprosjektene som inngår i satsingen, og hva kjennetegner slike utviklingsprosjekter? - I hvilken grad bidrar satsingen Bedre læringsmiljø til realisering av satsingens delmål, og hva er satsingens sterke og svake sider mht måloppnåelse? - Hvordan bruker skoleeiere/skoleledere satsingens veiledning og materiell, og oppleves det nyttig og relevant for sektoren? Del 1 i evalueringen tar sikte på å gi svar på i hvilken grad den konkrete satsingen har gitt seg utslag på elevnivå. Her inngår analysen av utviklingsprosjektene som har fått finansiell støtte gjennom satsingen. Her vil vi systematisk analysere prosjektenes målsetninger, konkrete virkemidler og tiltak samt hvilke kriterier skolene selv har utviklet for å evaluerer prosjektet. I neste omgang vil vi sammenholde resultater fra dokumentanalysen og resultater på læringsmiljøindikatorer fra Elevundersøkelsen, for dermed å måle effektene av tiltakene. Del 2 i evalueringen tar sikte på å gi svar på hvorvidt satsingen har bidratt til endringer i skoleeieres, skolelederes og læreres innsats for å sikre elevenes rettigheter. Her skal vi delvis bygge på resultater fra en survey som skal gjennomføres av NIFU STEP våren 2010, om skoleeieres og skolelederes bruk og oppfatning av satsingen. I del 2 vil vi dermed undersøke hvordan virkemidlene er blitt benyttet av skoleeiere og skoleledere og deres vurdering av disse. Dernest vil vi undersøke i hvilken grad delmålene i satsingen er oppfylt, samt satsingens sterke og svake sider.

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-10-16 08:17:18