Forskningsbasert evaluering: Gjennomføring av videregående opplæring - NY GIV

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.01.12 - 31.01.14

Om prosjektet

For å bidra til at flere elever gjennomfører videregående opplæring har Kunnskapsdepartementet iverksatt prosjektet NY GIV - Gjennomføring i videregående opplæring. Det treårige Overgangsprosjektet iverksatt i 2011 er her sentralt. Overgangsprosjektet, hvor intensivopplæring og tettere samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner er nøkkeltiltak, er ment å sikre en god overgang mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring, for dermed å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Tiltaket retter seg mot de 10 % svakest presterende elevene som er lite motivert og har svake ferdigheter i skriving, lesing og regning. Denne målgruppen skal tilbys intensivopplæring i norsk og matematikk i 10. trinn og inn i videregående opplæring. I skoleåret 2011-2012 deltar 205 grunnskoler og 99 videregående skoler, og tiltaket skal trappes opp til å omfatte alle grunn- og videregående skoler i landet, basert på erfaringer fra det kommunale og fylkeskommunale samarbeidet. Tiltaket om intensivopplæring kan ses som et brudd med den etablerte undervisningstradisjonen i Norge, som har lagt vekt på at undervisningen skal foregå mest mulig integrert og idealet er tilpasset undervisning i sammenholdte grupper/klasser. Forsøket legger opp til mulige avvik fra opplæringsloven § 8-2, det vil si at det gis anledning til å organisere opplæringen på bakgrunn av faglig nivå. I tillegg legges det opp til kompetanseheving hos utvalgte lærere, standardiserte former for undervisningsmetodikk, samt en spredningseffekt av denne i skoleorganisasjonen. Gjennom en forskningsbasert evaluering av Overgangsprosjektet skal vi undersøke: - hvilke konsekvenser innføringen av intensivopplæringen har for skolen som organisasjon, - hvilke organisatoriske faktorer som hemmer eller fremmer god implementering av effektive former for intensivopplæring, samt - hvordan skolen nyttiggjør seg kompetansen til lærere som deltok i kompetanseutviklingen i regi av Overgangsprosjektet.

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet