Forskningsprosjekt om arbeidsmetodikk og rammebetingelser i sosialtjenesten

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 15.05.02 - 28.02.03

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at sosialtjenesten i den senere tid har blitt tillagt et bredere spekter av oppgaver som samordning og koordinering av tjenester, samtidig som sosialtjenestens brukere har mer komplekse og sammensatte problemer nå enn før. I lys av at offentlig forvaltning har som mål å gi hjelp til selvhjelp og å styrke brukernes kapasitet til livsmestring, skal prosjektet finne fram til hvilke interne og eksterne organisatoriske virkemidler som best legger forholdene til rette for dette. De interne og eksterne virkemidlene som prosjektet finner fram til, vil danne grunnlag for en drøfting av betingelser for å videreutvikle sosialtjenesten. Studien baserer seg på kvalitative metoder for datainnsamling, gjennom personlige intervjuer med ansatte og brukere ved to sosialkontorer i Bergen kommune samt deltakende observasjon og tidsbrukregistrering.