Ikke frisk nok eller ikke flink nok? Helse og kvalifikasjoners rolle i utestenging fra skole og arbeidsmarked. NFR 280331

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.06.18 - 31.05.22

Om prosjektet

I dette prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ungdom som er iferd med å tilegne seg formell kompetanse for arbeidslivet, undersøker vi hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes, både på skole og i arbeid.

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP). Første AP handler om omstilling, ved at vi studerer innføring av konkurrerende anbud i transportsektoren. Vi skal studere helse, sykefravær og pensjonering for tilsatte som blir omfattet av økt konkurranse sammenlignet med kolleger som ikke ble berørt; begge grupper observert før og etter omorganiseringen. I AP 2 vil vi analysere betydningen av helse på sannsynligheten for å forlate arbeidsstyrken i en periode med nedbemanning. Den plutselige nedbemanningen i petroleumssektoren vil danne utgangspunktet for analysen.

I de øvrige tre arbeidspakkene analyseres årsaker og konsekvenser av å droppe ut fra skolen ved å studere tre forhold som kan bidra til å forklare denne atferden: Nyfødthelse (målt med fødselsvekt), skolekvalitet og sjansen for å bli tilbudt lærlingeplass. I neste steg vil vi utnytte variasjonen i dropout som blir forårsaket av disse prediktorene til å beregne virkningen av dropout; på utfall som mental helse, trygd og frafall fra arbeidslivet.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

cp: 2019-12-04 11:16:08