Utvidet oppfølging — tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 05.01.18 - 03.01.20

Om prosjektet

Våren 2017 starter NAV Troms et forsøksprosjekt kalt «Utvidet oppfølging – tiltak i egenregi» som vil implementeres ved NAV Tromsø og NAV Harstad. Tiltaket får oppfølging fra eget team i NAV Troms. Som en sentral del av tiltaket etableres det nå (februar 2017) team av jobbspesialister som skal arbeide etter SE-metodikk som står for supported employment på engelsk. SE-metodikken legger til grunn at inkluderingsutfordringer må søkes innenfor det ordinære arbeidslivet (heller enn i «skjermede virksomheter»), og forutsetter veiledere (jobbspesialister) med kunnskap, ferdigheter og holdninger som evner å støtte både arbeidssøkere og arbeidsgivere slik at personer med bistandsbehov kan delta i det nettopp ordinært arbeid.

Denne studien plasserer seg innenfor NAVs tematiske satsingsområde Innovasjon og læring hvor hensikten er å øke kunnskapen om hvordan man best utvikler NAV som en lærende organisasjon. Ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder, og gjennom dialog med oppfølgingsteamet i NAV Troms vil denne studien mer spesifikt avdekke erfaringene med og effektene av tiltaket Utvidet oppfølging, tiltak i egenregi i NAV Troms. Studien vil bidra til å forsterke læringspotensialet av tiltaket gjennom blant annet å skriftliggjøre resultater fra tiltaket, gjennom utarbeiding av anbefalinger for videre organisering av SE-inspirert arbeid, samt gjennom ulike formidlingstiltak. 

Oppdragsgiver: NAV FOU

Kontraktspart: UiT - Norges arktiske universitet

cp: 2019-11-12 21:16:30