Ageing at home: Innovation in home-based elderly care in rural parts of Northern Norway.

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 07.01.16 - 31.12.18

Om prosjektet

Prosjektet skal undersøke  utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren.

Basert på hjemmebesøk og intervjuer med eldre som mottar hjemmebasert omsorg skal eldres opplevelser rundt aldring, helse og omsorg med vekt på betydninger av «hjemmet» og det å bli boende i kjente omgivelser undersøkes.

Basert på intervjuer med ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal roller og oppgaver til formelle omsorgsgivere i hjemmebasert omsorg i utkantstrøk, deres samarbeid med uformelle omsorgsgivere samt bruk av ulike former for teknologi som supplement i omsorgsarbeidet studeres. I tillegg skal pårørende intervjues om deres omsorgsarbeid.

Basert på intervjuer med lederne i pleie- og omsorgssektoren i våre samarbeidskommuner, intervjuer med personer fra frivillig sektor, samt data fra øvrige deler av prosjektet skal forskerne foreslå innovative løsninger for å styrke kvaliteten i tjenestene i hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk.

Oppdragsgiver: RFF Nord Norge

Kontraktpart: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Samarbeidsparter:

  • KUN Senter for kunnskap og likestilling.
  • Tana kommune
  • Steigen kommune

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler