Anvendt medieforsking 2015 - sitatrett og dokumentarfilmproduksjon: En undersøkelse av siteringspraksis på det uavhengige dokumentarfilmfeltet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.05.15 - 31.10.15

Om prosjektet

Formålet med prosjektet er å se hvordan sitatretten praktiseres på dokumentarfilmfeltet. Analysen skal baseres på intervjuer med dokumentarfilmprodusenter og analyser av filmeksempler der sitatretten er påberopt.

Sitatretten av rettighetsbelagt materiale inngår i en integrert del av dokumentarfilmsjangerens kreative praksis. Videre er sitering en forutsetning for at dokumentarfimsjangeren skal fylle sin potensielt vitkige rolle som kritisk, kommenterende og agenda-settende stemme i offentligheten.

Sitatrettens lovregel er uklar og praksis på feltet er upresis, derfor tillegges sedvane og formålet med sitatet stor vekt som betingelser for lovlig sitat. Samtidig viser forskning, signaler fra både nærings- og kulturpolitisk hold, samt  signaler fra produksjonsmiljøet selv, at det hersker en utbredt uklarhet rundt sitatrettens rekkevidde og når den kan påberopes. Som en konsekvens av denne uklarheten svekkes dokumentarfilmskaperens mulighet til å fortelle potensielt viktige historier.

Finansieringskilde: Medietilsynet.

cp: 2019-09-19 06:16:52