Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse i barnehagesektoren

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.01.08 - 01.05.10

Om prosjektet

Prosjektet retter oppmerksomheten mot utfordringer knyttet til styring, ledelse og organisering i et barnehagefelt i vekst og omdanning. Politisering og ekspansjon skjer samtidig med økt mangfold i organisering og eierstruktur og endringer i styringsambisjoner og innhold. Overordnet problemstilling er hvordan ledelses- og styringsformer utvikles i den fremvoksende barnehagesektoren, i møte med slike utfordringer og i samspill med kontekstuelle endringer. Prosjektet vil utforske denne problemstillingen gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser på kommunenivå, i barnehagene og blant barnehagenes samarbeidspartnere. Problemstillingen skal utforskes på tre nivå 1. Hvordan utviklingen skaper nye betingelser for lederollen og rollefordelingen internt i barnehagen. Barns medvirkning, personalledelse, utviklingsledelse og kvalitetssikring er viktige momenter her. 2. Barnehagens samhandling med sentrale etater og samarbeidspartnere. Særlig viktig i denne sammenheng er samordning for å ivareta barn med spesielle behov. 3.Hvordan den kommunale styringen av sektoren utfordres av mangfold i eierstruktur og nye nasjonale føringer. Særlig vil vi studere utformingen av nye styringsvirkemidler og gjennomslag av disse i forhold til kravet om å se barnehagen som integrert del av grunnutdanningen. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning og forskere ved Rokkansenteret, samt Bergen, Meland og Øygarden kommuner og utvalgte barnehager i disse. Undersøkelsesopplegget vil ha flere ledd: En kartlegging og dokumentanalyse av barnehageorganisering, eierstruktur, planer og vedtekter. En intervjuundersøkelse av ledere og personale i et utvalg kommunale og private barnehager. En intervjuundersøkelse i kommuneadministrasjonen og et utvalg private barnehageeiere. En spørreskjemaundersøkelse til barnehagestyrere i 150 kommuner. Hvert av de empiriske inntakene belyser flere av problemstillingene i prosjektet.

Publikasjoner

Artikler

  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari Økt vekt på læring gir styrket autoritet. Første steg 2010 (2). s. 44-46
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen?. Tidsskrift for velferdsforskning 2010 ; Volum 13 (1). s. 43-57
Alle artikler